fbpx
 

Tietosuojaseloste

1. TAUSTA JA TARKOITUS

Lumi Dental Oy:n (”Lumi Dental”) ja sen kanssa sopimuksen solmineen asiakkaan (”Asiakas”) väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan tätä Lumi Dental Oy:n yleisten ja palvelukohtaisten ehtojen tietosuojaliitettä, kun Lumi Dental käsittelee käsittelijänä henkilötietoja rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan lukuun. Jos tämän tietosuojaliitteen ja yleisten ja palvelukohtaisten ehtojen henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti tämän tietosuojaliitteen ehtoja.

Tämän tietosuojaliitteen tarkoituksena on sopia Asiakkaan henkilötietojen suojasta ja tietoturvasta Lumi Dentalin tuottaessa Asiakkaalle yleisten ja palvelukohtaisten ehtojen mukaisia palveluita. Lumi Dental ja Asiakas noudattavat kulloinkin sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään Lumi Dentalin ja Asiakkaan välisen sopimuksen perusteella rekisteröityjen henkilötietoja. Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan henkilötietojen suojaan liittyvää kansallista ja EU-lainsäädäntöä, kuten Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679). Niitä tietosuojaan liittyviä termejä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojaliitteessä, käytetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittämällä tavalla.

Palvelussa Lumi Dental käsittelee henkilötietoja yleisten ja palvelukohtaisten ehtojen mukaisten palveluiden tuottamiseksi Asiakkaalle. Palvelut ovat esimerkiksi hammasproteettisten palvelujen tuottamiseen liittyvien tilaustietojen käsittelyä, kuten Asiakkaan kanssa on tarkemmin sovittu. Tilaustietoja käsitellään Lumi Dentalin tilausjärjestelmässä, jossa rekisteröidyt käyttäjät ovat asiakkaita tai näiden henkilöstöä tai Lumi Dentalin henkilöstöä.

Hammasproteesttisen työn tilauksessa asiakkaista tai näiden henkilöstöstä käsitellään palvelun toteuttamiseksi ja toimeksiantojen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakasnumero, hoitavan hammaslääkärin nimi, vastaanoton osoite, vastaanoton puhelinnumero, sähköpostiosoite, hoidettavan potilaan nimi, ja hammasproteettisen tilauksen teknisiä tilaustietoja.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Lumi Dentalille, mikäli palveluiden mukaisten toimeksiantojen hoitamisen yhteydessä Lumi Dentalin käsiteltäväksi tulee muita kuin yllä mainittuja henkilötietoja, erityisesti mikäli kyse erityisiin (arkaluontoisiin) henkilötietoryhmiin kuuluvista henkilötiedoista.

2. KÄSITTELY

Asiakas siirtää Lumi Dentalille ja Lumi Dentalin järjestelmiin vain sellaista tietoa, jota sillä on oikeus käsitellä kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan.

Lumi Dental ja sen alaisuudessa toimiva henkilöstö käsittelee Asiakkaan lukuun henkilötietoja vain sopimuksen ja sen liitteiden, kuten tämän tietosuojaliitteen, mukaisesti sekä mahdollisen erikseen sovitun kirjallisen ohjeistuksen mukaisesti, ellei kulloinkin sovellettavassa lainsäädännössä toisin vaadita. Jos Lumi Dental huomaa, että kirjallinen ohjeistus on lainvastainen, Lumi Dental tiedottaa Asiakasta tästä lainsäädännön vaatimuksesta ennen käsittelyä. Lumi Dental ei kuitenkaan tiedota asiasta, jos ilmoittaminen on kielletty kyseisessä lainsäädännössä yleistä etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi.

Lumi Dental varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Lumi Dentalilla on oikeus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja Asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen ja kulloinkin sovellettavan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa esimerkiksi rekisteröidylle itselleen ja/tai tuomioistuimille, ulosottoviranomaisille, poliisiviranomaisille, luottotietoyhtiöille ja/tai numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistamista varten.

Sopimuksen päätyttyä Lumi Dental poistaa kohtuullisessa ajassa ne sopimuksen perusteella asiakkaan lukuun käsitellyt henkilötiedot, joita soveltuvan lainsäädännön vuoksi ei ole perusteltua säilyttää.

Lumi Dental säilyttää henkilötietoja sen aikaa kuin se on soveltuvan lainsäädännön vuoksi perusteltua ja palvelun tuottamisen kannalta perusteltua, minkä jälkeen ne sopimussuhteen loputtua poistetaan kohtuullisessa ajassa.

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön niin vaatiessa, Lumi Dental pitää käsittelijänä selostetta käsittelytoimista valvontaviranomaista varten.

3. TIETOTURVA

Lumi Dental toteuttaa riittävät suojatoimet asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Näissä teknisissä ja organisatorisissa toimenpiteissä huomioidaan riskiä vastaava turvallisuustason varmistaminen kuten:

  • tarvittaessa henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;
  • kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;
  • kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;

menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organistoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Jos tapahtuu Asiakkaan lukuun käsiteltäviä henkilötietoja koskeva tietoturvaloukkaus, Lumi Dental ilmoittaa siitä Asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä ja mahdollisuuksien mukaan kolmenkymmenkuuden (36) tunnin kuluessa saatuaan sen tietoonsa. Ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Lumi Dentalin saatavilla olevat tiedot, Lumi Dental antaa Asiakkaalle tarpeelliset tiedot tietoturvaloukkauksesta, jotta Asiakas voi täyttää sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimukset, kuten ilmoitusvelvollisuutensa tai tietoturvaloukkausten dokumentointivelvollisuutensa. Asiakas ilmoittaa Lumi Dentalille ilman aiheetonta viivästystä, jos Asiakkaan tietoon tulee tietoturvaloukkaus, joka saattaa koskea Lumi Dentalin Asiakkaan lukuun käsittelemiä henkilötietoja. Jos Lumi Dental tarvitsee tietoturvaloukkaustilanteessa tarpeellisia tietoja Asiakkaalta voidakseen täyttää tämän tietosuojaliitteen ja lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa, Asiakkaan on annettava ne Lumi Dentalille ilman aiheetonta viivytystä.

4. ALIHANKKIJAT

Asiakas antaa tällä tietosuojaliitteellä luvan Lumi Dentalille luvan käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja heidän kanssaan sovitun mukaisessa laajuudessa.

Lumi Dentalin käyttäessä alihankkijoita Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn, Lumi Dental huolehtii siitä, että alihankkijaan sovelletaan sopimuksen tai muun oikeudellisen asiakirjan perusteella samoja tai vähintään yhtä tiukkoja tietosuojavelvoitteita kuin tässä tietosuojaliitteessä. Erityisesti alihankkijan on annettava riittävät takeet siitä, että käsittelyyn liittyvät tekniset ja organisatoriset toimet toteutetaan niin, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Jos Lumi Dentalin alihankkija ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, on Lumi Dental edelleen täysimääräisesti vastuussa alihankkijan velvoitteiden suorittamisesta suhteessa rekisterinpitäjään.

5. KÄSITTELY EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLA

Lumi Dentalin tilausjärjestestelmässä olevia henkilötietoja siirretään Euroopan unionin, Euroopan talousalueen ja Euroopan komission päättämien riittävän tietosuojan tason maiden ulkopuolelle, jonka vuoksi Lumi Dental ja sen käyttämät alihankkijat käyttävät asianmukaisia suojatoimia, kuten Euroopan komission vahvistamia tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita ja teknisiä ja organisatorisia suojausmenettelyjä.

6. AUTTAMINEN

Lumi Dental auttaa Asiakasta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan velvollisuuden vastata tiettyihin rekisteröidyn oikeuksia koskeviin pyyntöihin. Nämä pyynnöt voivat koskea i) oikeutta tietojen oikaisuun; ii) oikeutta tietojen poistamiseen; iii) oikeutta käsittelyn rajoittamiseksi tai iv) oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Osan näistä tehtävistä Asiakas voi suorittaa Lumi Dentalin palvelun osana olevan järjestelmän kautta.

Ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Lumi Dentalin saatavilla olevat tiedot Lumi Dental auttaa Asiakasta varmistamaan, että tämä voi rekisterinpitäjänä täyttää velvollisuutensa vaikutustenarviointia tai valvontaviranomaisen ennakkokuulemista varten soveltuvan lainsäädännön niin vaatiessa.

Lumi Dental saattaa Asiakkaan saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen soveltuvassa lainsäädännössä säädettyjen rekisterinpitäjän ja käsittelijän välisen suhteen velvollisuuksien noudattamisen osoittamiseksi. Lumi Dentalin on välittömästi ilmoitettava Asiakkaalle, jos Lumi Dental katsoo, että mahdollisesti erikseen sovittu Asiakkaan kirjallinen ohjeistus rikkoo soveltuvaa kansallista tai EU:n tietosuojalainsäädäntöä.

Jos Lumi Dental tarvitsee Asiakkaalta tietoja tai muuta apua voidakseen täyttää tämän kohdan 6. mukaiset auttamisvelvollisuutensa, Asiakkaalla on velvollisuus ilman aiheetonta viivytystä maksutta tarjota nämä tiedot tai muu Lumi Dentalin pyytämä apu.

 


 

SIVUSTON EVÄSTEET

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt käyttämiemme evästeiden käytön.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita vierailemasi sivustot tallentavat käyttämällesi tietokoneelle tai päätelaitteelle. Käydessäsi myöhemmin samalla sivulla ne kertovat sivustolle, että olet palannut. Evästeet siis auttavat tunnistamaan selaimen käyttäjän.

Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helpompaa ja nopeampaa. Voimme niiden avulla viilata käyttäjäkokemustasi tehokkaammaksi ja miellyttävämmäksi.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

Millaisia evästeitä sivustomme käyttää?

Evästeet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, mutta ennalta määritellyn ajan.

Sivuston teknisen toimivuuden ja käytettävyyden kannalta tietyt evästeet ovat välttämättömiä. Nämä eivät kerää tietoja, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa, vaan auttavat sivustoa toimimaan oikein. Näiden lisäksi käytämme suorituskykyä mittaavia ja toimintaa seuraavia evästeitä.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan sivuston yleistä toimivuutta.

Sivustomme käyttää Google Analytics -, sekä Facebook -evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa kyseisten toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

Miten evästeitä hallitaan ja kuinka ne poistetaan?

Sinulla on mahdollisuus päättää itse verkkoselaimen asetuksia muuttamalla, missä määrin haluat sallia evästeiden toiminnan tietokoneessasi. Voit estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset käyttämäsi selaimen ohjeiden mukaisesti. Ohjeita evästeiden poistoon löydät osoitteesta www.aboutcookies.org.

Jos estät evästeiden käytön tai poistat ne käytöstä, saattaa se haitata joitakin verkkosivujemme toiminnallisuuksia.